Stiftelsen

Skebostiftelsen

Förr och nu

När Svenska kyrkans diakonistiftelse 1925 planerade för ett enskilt hem för gamla män, ur gruppen egna företagare och tjänstemän, konstaterades att det för den gruppen saknades ett pensionärshem.


1928 tog de därför initiativ till bildandet av stiftelsen Hem för Gamla män.

För att förverkliga detta inköptes Skebo Bruks Herrgård. Detta möjliggjordes genom insamlade medel och en stor donation av grosshandlare Johan Sandberg. Invigningen skedde den 14 februari 1929. Hemmets första inspektor var ärkebiskop Nathan Söderblom.

Skebo Bruks Herrgård, färglitografi 1881 efter teckning av Alexander Nay.

Gamlingarnas fasa – ålderdomshemmet 

Förslaget kom ursprungligen från advokat Frans Bonell som 1924 hade läst en artikel med rubriken "Gamlingarnas fasa  ålderdomshemmet" om Sveriges eftersatta åldringsvård. Hans önskan var ett bättre hem för ålderstigna män, företrädesvis så kallade pauvres honteux, som till en låg kostnad eller efter särskild prövning ingen kostnad alls, kunde erhålla en fristad under sina sista levnadsår. 


Utveckling till nutid

År 1957 ändrade stiftelsen namn till Skebostiftelsen. Driften fortsatte som vårdhem för äldre män fram till 15 juni 1976 då hemmet avvecklades och såldes. Därefter har stiftelsen levt vidare som penningstiftelse och lämnar nu bidrag till organisationer som bedriver hjälpverksamhet bland ålderstigna behövande män.


Situationen för äldre män idag

Det finns idag klara tecken på att samhället inte helt förmått förutse behovet av omsorg för äldre personer. Ser man framåt kan situationen förvärras, eftersom gruppen äldre stadigt ökar i förhållande till dem i arbetsför ålder.


  • Socialstyrelsens enkätundersökning 2019 visar bl.a. att så många som 59 % av personer med äldreomsorg har besvär av ensamhet med negativa konsekvenser.
    "Ensamhet och ofrivillig isolering kan förvärra eller orsaka hälsoproblem, vilket i sin tur kan leda till ökat vård- och omsorgsbehov. För att den äldre ska känna gemenskap, delaktighet och mening med sin tillvaro behövs både kompetens och resurser".

  • Enligt statistik från EU:s statistikinstitut Eurostat har Sverige flest fattigpensionärer av de nordiska länderna och fler än majoriteten av EU:s länder – var sjätte svensk pensionär räknas som fattig (med fattig menas en inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten).


Omsorg om gamla människor kan på goda grunder antas bli en av de stora framtidsfrågorna. Situationen för äldre mindre bemedlade ser inte heller ut att förbättras under en förutsebar framtid.


Skebostiftelsens roll i framtiden kan därför ses som ett litet komplement till annan ideell äldreverksamhet.

...

Aktivitet på Skebohemmet 1962.

Hemmets första inspektor ärkebiskop Nathan Söderblom.

Skebo Bruks Herrgård i Roslagen, äldre flygfoto. 

Omsorg om gamla människor kan på goda grunder antas bli en av de stora framtidsfrågorna en viktig uppgift för Skebostiftelsens bidragstagare.