Styrelse

Styrelse

Skebostiftelsens styrelse består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter och har årligen fyra ordinarie sammanträden.

Ordförande är docent Richard Kuylenstierna och sekreterare tillika kassaförvaltare är administrative direktören Bo Warming.


Stiftelsen står under länstyrelsens kontroll och delar årligen ut bidrag till organisationer som bedriver social och humanitär verksamhet riktad till äldre behövande män.

Styrelsens sammansättning

En förutsättning för att Skebostiftelsen ska kunna arbeta effektivt är att styrelsen har en modern och kompetent sammansättning av personer
med olika yrkesbakgrund och kontaktnät. I den nuvarande styrelsen
finns representanter för läkar-, jurist-, ekonom-, samhällsvetar-, kommunikations- och prästyrket. Samtliga i styrelsen utför sitt arbete ideellt.


Ordförande har ordet 

Stiftelsens tillgångar har över åren förvaltats väl och från en blygsam början kan stiftelsen nu bidra med relativt höga årliga  belopp främst till verksamheter med uttalad inriktning till stöd för äldre herrar.


Styrelsen arbetar ideellt och det är min fasta övertygelse att ideellt arbete vare sig det riktar sig mot äldre, barn, sjuka eller allmänt behövande är en av de viktigaste drivkrafterna i ett välfungerande samhälle.


Skebostiftelsens bidrag om än begränsat gör ändå skillnad för utsatta och behövande äldre män runt om i Sverige.


Richard Kuylenstierna

Ordförande
Richard Kuylenstierna

Ledamot
Eva Thulin

Suppleant

Karin Lindmark

Sekreterare

Bo Warming

Ledamot
Christina Zetterqvist

Vakant

suppleant


Ledamot
Astrid Christiernsson

Ledamot

Catharina Segerbank